Paper Bags
Printing
Car Branding
Outdoor Advertising
Zigzag Antena
Outdoor Advertising
Pen Box
Outdoor Advertising
Signs
Outdoor Advertising
Lightbox
Outdoor Advertising
Sef International
Outdoor Advertising
Menu
Printing

About us /
WELCOME
TO OUR SITE

Control Print carries out large format, offset and digital printing, as well as offers branding and design services.
At Control Print you can order outdoor advertisement of any type and difficulty.
Alongside a great range of services we also import and sell all the necessary products and equipment for large format printing.

About us

Our Team /
OUR TEAM
Control Print-ն իրականացնում է լայնաֆորմատ, օֆսեթ և թվային տպագրություն, ինչպես նաև մատուցում է բրենդինգի և դիզայնի ծառայություններ:

Մեզ մոտ կարող եք պատվիրել ցանկացած բարդության արտաքին գովազդի պատրաստում:

Բազմապիսի ծառայությունների հետ մեկտեղ Control Print-ը ներմուծում և վաճառում է լայնաֆորմատ տպագրության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու տեխնիկան
OUR TEAM

Partners /
WE ARE PROUD TO COOPERATE
To cooperate
Contacts /
GET IN TOUCH WITH US
We are here

Norashen 16th District, 2nd Section, 29 Building, Area 122 0097 Yerevan, Armenia

Customer Care


+37410 34 84 92; +37499 98 11 11,

General Email

info@cprint.am

Work time

Mon. - Sa. 09:00 - 18:00